06 533 014 19 info@boekhoudmannetje.nl
Algemene voorwaarden
Vanaf €100,- Starter & ZZP

Het Boekhoudmannetje - Algemene voorwaarden

Belfeld, 2020

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Abonnementsfactuur: de factuur die betrekking heeft op de door Het Boekhoudmannetje te leveren en geleverde diensten. 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 3. Gebruiker(s): iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten gebruikt in de breedste zin van het woord, waaronder een natuurlijk of rechtspersoon die een Overeenkomst met Het Boekhoudmannetje ter zake van de diensten heeft afgesloten. 4. Hosten: een dienst op het internet waarbij ruimte wordt aangeboden voor het opslaan van informatie met betrekking tot het online office systeem van Het Boekhoudmannetje. 5. Diensten: Alle aan Opdrachtgever te leveren of geleverde producten en diensten van Het Boekhoudmannetje. 6. Hostingpartijen: de partijen die ruimte bieden op het internet voor Het Boekhoudmannetje online producten en diensten en dit aan gebruikers aanbieden. 7. Maatwerk: specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, alsmede bijbehorende grafische afbeeldingen en gegevensbestanden. 8. Online office Systeem: producten en diensten die gericht zijn op het online projectbeheer software, daaronder begrepen hostingfaciliteiten en werkzaamheden. 9. Offerte: een door Het Boekhoudmannetje gedane aanbieding van werkzaamheden en/of producten. 10. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met Het Boekhoudmannetje ten aanzien van in deze Algemene Voorwaarden genoemde producten en diensten. 11. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever dan wel Gebruiker en Het Boekhoudmannetje ten aanzien van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde producten en diensten. 12. Dienstverlening: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Het Boekhoudmannetje voor of ten behoeve van een Opdrachtgever verricht 13. Pakketprijs: De totaalprijs voor de Opdrachtgever voor het gebruik van de dienst. 14. Opdrachtbevestiging: De schriftelijke of online bevestiging van de Overeenkomst door de Gebruiker/Opdrachtgever.

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening, webhosting, producten, adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten van Het Boekhoudmannetje. 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. 3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 4. Het Boekhoudmannetje is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien Het Boekhoudmannetje de Algemene Voorwaarden wijzigt, zal zij dit via haar website en/of e-mail bekend maken. 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens opgenomen op het aanmeldingsformulier van Het Boekhoudmannetje. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de Opdrachtgever aan bekend en akkoord te zijn met deze voorwaarden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden opgenomen op de website van Het Boekhoudmannetje (www.boekhoudmannetje.nl). 6. De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan zodra de opdracht door Het Boekhoudmannetje is ontvangen en blijkens ondertekening dan wel daadwerkelijke uitvoering van de opdracht of anderszins, door Het Boekhoudmannetje wordt geaccepteerd. 7. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 8. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze is aangegaan voor bepaalde tijd. 9. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

Prijzen

1. Alle van toepassing zijnde prijzen, (prijs) wijzigingen en aanbiedingen ten aanzien van de te leveren diensten staan op de website. De prijzen van maatwerk zullen worden gesteld naar overleg tussen de Opdrachtgever en Het Boekhoudmannetje. 2. Op de website worden de actuele prijzen en aanvullende voorwaarden vermeld. 3. Alle prijzen van Het Boekhoudmannetje producten en diensten zijn in euro’s en exclusief BTW. 4. De pakketprijzen zullen jaarlijks per 1 Januari worden aangepast aan de inflatie. Hiervoor kan een verhoging van inflatie plus 2% aangehouden worden.

Betaling & facturatie

1. De in Offertes en opdrachtbevestigingen genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW. Alle overige heffingen van overheidswege met betrekking tot de Overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever. 2. De prijzen en condities van Offertes hebben een geldigheidsduur van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 3. Facturatie van de geleverde diensten vindt uitsluitend plaats via automatische incasso of overschrijving. 4. De facturatie vindt plaats op maand basis, de Opdrachtgever ontvangt de maandfactuur via e-mail. Deze e-mail wordt verstuurd aan de contactpersoon binnen uw bedrijf. Dit e-mail adres kan ten aller tijden door de Opdrachtgever worden aangepast. 5. Het Boekhoudmannetje streeft er naar om de automatische incasso op de eerste dinsdag van de maand te laten plaatsvinden. De incasso betaling heeft betrekking op de door de Opdrachtgever ingestelde gebruikerslimiet en datalimieten van de voorliggende maand. 6. Indien niet voorafgaand van het nieuwe Contractperiode geïncasseerd kan worden, op basis van de afgeven automatische incasso, of wanneer de machtiging tot incasso ongedaan wordt gemaakt, zullen de producten en diensten van Het Boekhoudmannetje buitenwerking worden gesteld dan wel worden gestaakt. 7. De Gebruiker is niet bevoegd de Abonnementsfactuur te verrekenen. 8. Aanvullende diensten en producten worden digitaal gefactureerd. 9. Voor aanvullende diensten en producten geldt een betalingstermijn van 7 dagen. 10. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Het Boekhoudmannetje de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is Opdrachtgever de door Het Boekhoudmannetje gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien Opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag. 11. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt is de opdrachtgever in gebreke. Wanneer de factuur langer dan 45 dagen openstaat is Het Boekhoudmannetje gemachtigd het gehele bedrag via automatische incasso te incasseren. Het Boekhoudmannetje is verplicht dit via e-mail aan de Opdrachtgever te vermelden. De automatische incasso zal plaatsvinden van het bankrekeningnummer van de Opdrachtgever wat bij Het Boekhoudmannetje bekend is. 13. Indien de Opdrachtgever de factuur betwist, dient hij dit binnen 14 dagen na factuurdatum omkleed met redenen schriftelijk aan Het Boekhoudmannetje kenbaar te maken. Na deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. 14. Het Boekhoudmannetje is gerechtigd om vooruitbetaling of het afgeven van een incassomachtiging te vorderen. Alle kosten die aan de vooruitbetaling dan wel incassomachtiging verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever.

Rechten en eigendom

1. Alle rechten, daaronder mede begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom, voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan Het Boekhoudmannetje. 2. Indien de Opdrachtgever bij gebreke blijft van de betaling dan heeft Het Boekhoudmannetje het recht om de geleverde producten, diensten en online accounts terug te vorderen of voor gebruik te blokkeren. 3. Het eigendom van de afgeleverde diensten en/of goederen gaat over naar de opdrachtgever na ontvangst van de volledige betaling van de koopprijs.

Aansprakelijkheid

1. Het Boekhoudmannetje is slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in dit artikel, behalve in die gevallen dat de wet een beperking van de aansprakelijkheid uitsluit. 2. Wanneer Het Boekhoudmannetje toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, is Het Boekhoudmannetje slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. 3. De aansprakelijkheid van Het Boekhoudmannetje is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de Opdrachtgever betaalde bedrag voor de dienstverlening. 4. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van toegekende gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Het Boekhoudmannetje accepteert geen enkele aansprakelijkheid. 5. Het Boekhoudmannetje is nimmer aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Het Boekhoudmannetje gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke Overeenkomst is. 6. De door Het Boekhoudmannetje te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot maximaal vijftig procent (50%) van het totaal op grond van die Overeenkomst gefactureerde en nog te factureren bedrag van reeds geleverde producten en diensten. 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever onverwijld na het ontstaan enige schade, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na het ontstaan of bekend worden van de schade schriftelijk per aangetekend schrijven een klacht ter zake bij Het Boekhoudmannetje indient en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Het Boekhoudmannetje. 8. Opdrachtgever vrijwaart Het Boekhoudmannetje voor alle schade die Het Boekhoudmannetje mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Het Boekhoudmannetje geleverde diensten en goederen, daaronder begrepen: Werknemers van Het Boekhoudmannetje die aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en die onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoeren en aanspraken van derden voor schade die is ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf. 9. Aanspraken van derden voor schade als gevolg van een gebrek in de door Het Boekhoudmannetje geleverde diensten of producten die door Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, Programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet een gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld. 10. Onverminderd het voorgaande, wordt elke aansprakelijkheid van Het Boekhoudmannetje voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie of niet behaalde besparing in alle gevallen uitgesloten.

Duur en einde van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal zes maanden en wordt daarna iedere maand stilzwijgend met zes maanden verlengd. 2. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden via schriftelijk of e-mail. De opzegtermijn bedraagt zes maanden, ingaande de eerste kalenderdag van de volgende maand. 3. Het Boekhoudmannetje behoudt zich het recht voor de dienstverlening te onderbreken of te beëindigen bij onrechtmatig gebruik of (poging tot) misbruik van de (online) producten/diensten. 4. Bij Opzegging van de Overeenkomst van het gebruik van de (online) producten/diensten sluit Het Boekhoudmannetje alle relevante accounts van de Opdrachtgever. Het Boekhoudmannetje hanteert geen bewaarplicht voor de data van de klant. Na beëindiging van de Overeenkomst verwijderd Het Boekhoudmannetje alle data die door de Opdrachtgever door middel van hosting is gekoppeld aan de (online) diensten/producten van Het Boekhoudmannetje.

Toepasselijk recht/geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen Het Boekhoudmannetje en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten die door Het Boekhoudmannetje zijn gesloten en onder het bereik van deze Algemene Voorwaarden vallen, zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Breda.